Klage på standpunktkarakter

Viktig informasjon:

Klagefrist for standpunktkarakterer

Du kan klage på alle standpunktkarakterer i fag og standpunktkarakterer i orden og atferd. Du kan også klage på vedtak om at du ikke får standpunktkarakter i et fag (IV).

Klagen sendes til fylkeskommunen på elektronisk skjema. Du bør begrunne klagen din. Skolen har plikt til å opplyse om adgangen til å klage, samt å gi veiledning til elever/privatister som vil klage.

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunktet du har fått tilgang til karakteren din. For elever som skal søke seg videre til påbygg eller høyere utdanning, finnes også mulighet for såkalt "hurtigklagebehandling" i juni. Da settes det egne frister, som kan være kortere enn 10 dager.

Ordinær klagefrist:         Vg3: 25. juni
                                         Vg2: 26. juni
                                         Vg1: 28. juni

Hurtigklagefrist for avgangselever (Vg3 og Vg2 YF): 15. juni

Klager på standpunktkarakterer behandles av en fast klagenemnd som består av tre representanter fra de videregående skolene. Klagenemnda kan bare vurdere om gjeldende regler for karakterfastsetting er fulgt. Når klagen sendes til behandling i nemnda, skal uttalelse fra faglærer/kontaktlærer om hvordan karakteren er fastsatt, og uttalelse fra rektor om saksbehandlingen ved skolen være vedlagt. Du vil få kopi av alle sakens dokumenter. 

Ved medhold i klage på standpunktkarakter i fag, vil nemnda presisere hvilke regler som er eller kan være brutt. Saken sendes så tilbake til skolen der rektor og faglærer gjennomfører en ny vurdering.

Ved medhold i klage på standpunktkarakter i orden og atferd, vil nemnda selv endre den opprinnelige karakteren på bakgrunn av opplysningene i saken. I alle typer karakterklager kan et vedtak om medhold føre til at karakteren enten går opp eller ned, men den kan også forbli uendret.

Hvis du ønsker å sende inn en klage, så klikk på lenken under.

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/klage/klage-pa-karakter-ostfold/